Connect with us

Phim

Năm 2023 có phải là bước ngoặt của điện ảnh? | Địa điểm

[ad_1]

Nhận xét của Spielberg đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi vào thời điểm đó. “Avengers: Age of Ultron” là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm. Năm sau chứng kiến ​​sự ra mắt của Captain America: Civil War, Deadpool và Batman v Superman: Dawn of Justice. Bộ phim siêu anh hùng đang đạt tốc độ cao và không có dấu hiệu chậm lại.

Trang này yêu cầu JavaScript.

Bạn cần JavaScript để đọc nội dung cao cấp. Vui lòng kích hoạt cài đặt này trong cài đặt trình duyệt của bạn.

kAmqFE $A:6=36C8’DA@:?E H2D E92E ?@E9:?8 😀 7@C6G6C 😕 E96 >@G:6 3FD:?6DD]%96D6 4J4=6D[ $A:6=36C8 D2:5[ “92G6 2 7:?:E6 E:>6 😕 A@AF=2C 4F=EFC6]” p?5 E96 >2<6C @7 “t]%][” “yFC2DD:4 !2C<” 2?5 “y2HD” >:89E <?@H 2 E9:?8 @C EH@ 23@FE E96 633D 2?5 7=@HD @7 A@A\4F=EFC6 E2DE6]k^Am

kAmpD a_ab 5C2HD E@ 2 4=@D6[ ?@ @?6 😀 D@F?5:?8 E96 562E9 <?6== @7 E96 DFA6C96C@ >@G:6] %96 (2=E s:D?6J r@]VD k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^8F2C5:2?D\@7\82=2IJ\b\7: =>\C6G:6H\f476ac64f55773de`h267f5h26h6`a23Qm”vF2C5:2?D @7 E96 v2=2IJ ‘@=]b”k^2m >256 Sgcd]e >:==:@?H@C=5H :56 2?5 $@?JVD k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^DA:56C>2?\24C@DD\DA:56CG6CD6\=@C5\>:== 6C\24g2`4ac35__`66e`___3`55geec`b4fQm″$A:56C\|2?i p4C@DD E96 $A:56C\’6CD6″k^2m WSeh` >:==:@?X H2D @ ?6 @7 E96 >@DE 244=2:>65 7:=>D @7 E96 J62C]|2CG6= 😀 DE:== >:89E:6C E92?2?J @E96C 3C2?5 😕 E96 3FD:?6DD]k^Am

kAmqFE>@C6 E92? 6G6C 367@C6[ E96C6 2C6 49:?<D 😕 E96 2C>@C @7 E96 DFA6C96C@ >@G:6] xED 5@>:?2?46 😕 A@AF=2C 4F=EFC6 😀 ?@ =@?86C BF:E6 D@ 2DDFC65]p 4J4=6 >2J 36 EFC??:?8[ 2?5 2 ?6H @?6 52H?:?8]k^Am

kAmu@C E96 7:CDE E:>6 😕 >@C6 E92? ehha@564256D[ E96 E@A E9C66 >@G:6D 2E E96 3@I @77:46 5:5?’E :?4=F56 @?6 D6BF6= @C C6>2<6i “q2C3:6[” “%96 $FA6C |2C:@ qC@D] |@G:6” 2?5 “~AA6?96:>6C]” %96 =2DE E:>6 E92E 92AA6?65 H2D a__`[ H96? “w2CCJ !@EE6C 2?5 E96 $@C46C6C’D $E@?6[” “$9C6<” 2?5 “|@?DE6CD[ x?4]” E@AA65 E96 3@I @77:46]k^Am

kAm}@[ :E’D ?@E 6I24E=J 2 =:?6FA @7 @C:8:?2=:EJ =:<6[ D2J[ `hfb[ H96? “%96 tI@C4:DE[ “%96 $E:?8” 2?5 “p>6C:42? vC277:E:” =65 2== >@G:6D 😕 E:4<6E D2=6D] “q2C3:6” 2?5 “%96 $FA6C |2C:@ qC@D][” 32D65 @? D@>6 @7 E96 >@DE 72>:=:2C 3C2?5D 😕 E96 H@C=5[ H:== 86?6C2E6 DA:?@77D 2?5 D6BF6=D @7 E96:C @H?]k^Am

kAmqFE :E’D 92C5 ?@EE@ D6?D6 2 D9:7E 😕 >@G:68@:?8[ @?6 E92E >:89E 92G6 C6G6C36C2E:@?D 7@C J62CD E@ 4@>6 7@C w@==JH@@5]k^Am

kAm”%96C6’D 2? :?7=64E:@? A@:?E:? a_ab[” D2JD !2F= s6C82C2365:2?[ D6?:@C >65:2 2?2=JDE 7@C 52E2 7:C> r@>D4@C6] ” k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^32C36?96:>6C\32C3:6\@AA6?96:>6C\5@F3=6\762EFC6\b7a4633efa_73fh3gdgchfe7h6hf642_Qmq2C36?96: >6Ck^2m 😀 ;FDE @?6 A2CE @7 E92E DE@CJ]pF5:6?46D[ E96J H2?E E@ 36 492==6?865] x E9:?< E96 EC:65 2?5 ECF6 :D ?@E ?646DD2C:=JH@C<:?8]”k^Am

See also  5 bộ phim hay nhất để xem cuối tuần này trên Netflix, Prime Video, Apple TV Plus, v.v.

kAmk2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^8C6E2\86CH:8\:?E6CG:6H\32C3:6\65e`3h`g_hf7a74cb6_ac7cgfa2faad6QmvC6E2 v6CH:8’D “q2C3:6[”k^2m 7C@> (2C?6C qC@D][ H2D E96 J62C’D CF?2H2J 9:E[ H:E9 >@C6 E92? S`]c 3:==:@? 😕 E:4<6E D2=6D H@C=5H:56]xE H2D 2 3=@4<3FDE6C =:<6 ?@?6 D66? 367@C6i 2? 2?2C49:4 4@>65J E92E D6E 2 Tháng 12:?8 @7 C64@C5D 7@C 2 >@G:6 5:C64E65 3J 2 H@>2?]k^Am

kAm}62C=J 2D F?AC64656?E65 H2D E96 DF446DD @7 k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^@AA6?96:>6C\49C:DE@A96C\?@ =2?\ceh44g`6_hgh7c`c2a_53dd_g4feb_2_Qmr9C:DE@A96C }@=2?’D “~AA6?96:>6C[”k^2m 2 E9C66\9@FC 5C2>2 E92E ?62C=J 8C@DD65 S` 3:==:@?] pD 5:776C6?E 2D :E 2?5 “q2C3:6” H6C6[ E96J H6C6 6249 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^32C3:6\@AA6?96:>6C\32C36?96:>6C\3@I\@77:46\5_f546e_3cfae3a4`eg4aag6`2c_d4f_Qm@C:8:?2 = 762ED @7 4:?6>2k^2m 2?5 A6CD@?2= DE2E6>6?ED 3J :ED 5:C64E@CD]k^Am

kAmpE E96 D2>6 E:>6[ E96 (2=E s:D?6J r@]’D |2CG6=[ 2 9:E\>2<:?8 >249:?6 =:<6 ?@?6 @E96C 😕 >@G:6 9:DE@CJ[ 72=E6C65 =:<6 ?6G6C 367@C6] “%96 |2CG6=D” k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^>2CG6=D\3@I\@77:46\5:D?6J\3C:6\ =2CD@?\bha7bchfg5he2d2a342d6baf`f5ggg6gQm>2C<65 2 ?6H =@H 7@C E96 |2CG6= r:?6>2E:4 &?:G6CD6k^2m[ 4@==64E:?8 Sa__ >:==:@? 8=@32==J] Ông.$EF5:@D[ 😕 E96 >:5DE @7 2 C6G2>A[ D2H 5:D2AA@:?E:?8 C6DF=ED 7@C “%96 u=2D9” 2?5 “q=F6 q66E=6” 367@C6 H2E49:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^3@I\@77:46\2BF2>2?\3“4acb2edh3`3f25gae5d2gahg4dgddRiOiE6IElx?4=F5:?8Ta_:?E6C?2E:@?2=Ta_6DE:> 2E6DTa_2ETa_Tacg_[@7Ta_:EDTa_3@ITa_@77:46Ta_:?E6C?2E:@?2==J]Qm”pBF2>2? 2?5 E96 {@DE z:?85@>” D:?< E@ 2 Sag]` >:==:@? 563FE]k^2mk^Am

kAmq@E9 |2CG6= 2?5 sr 92G6 2=C625J >256 >@G6D E@ C:89E E96:C D9:AD]q@3 x86C[ s:D?6JVD 49:67 6I64FE:G6[ 92D 42==65 EFC?:?8 2C@F?5 |2CG6= 9:D E@A AC:@C:EJ] w6 D2:5 E96 DFA6C96C@ DEF5:@ 92D DF776C65 8C62E=J 7C@> E@@ >2?J 7:=>D 2?5 D6C:6D =625:?8 E@ “5:=FE65 BF2= :EJ]” %96 y2>6D vF??[ !6E6C $27C2?\=65 sr[ >62?H9:=6[ H@?’E @77:4:2==J =2F?49 F?E:= a_ad H:E9 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^DFA6C>2?\=@:D\=2?6\C2496=\3C@D?292?\52G:5\4@C6?DH6E\`7a6`dad3ccd_75` 4f27h2_bbbad_g7aQm “$FA6C>2? {6824J]”k^2mk^Am

kAmx? E96 >62?E:>6[ D@>6E9:?8 6=D6 H:== 92G6 E@ 7:== E96 G@:5] %92E H2D 2 E96>6 😕 a_ab[ E@@[ H96? k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^9@==JH@@5\DEC:<6D^QmE96 HC:E6CD 2?5 24E@CD DEC:<6Dk^2m >2CC65 C6=62D6 A=2?D 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^5F?6\A2CE\EH@\56=2J\24E@CD\DEC:<6\dg5df4`cgdd3hb``d_e_`5_aa`3fcch6Qm7@ C465 E96 56=2J @7 D6G6C2= 7:=>Dk^2m :?4=F5:?8 (2C?6C’D “sF?6i !2CE %H@[” $@?J’D ?6IE “v9@DE3FDE6CD” >@G:6 2?5 |v|’D “r92==6?86CD]”k^Am

kAm%9@D6 5:DCFAE:@?DH:== 4@?E:?F6 😕 a_ac]p?2=JDED 2C6?VE 6IA64E:?8 2 32??6C J62C 7@C w@= =JH@@5 😕 A2CE 3642FD6 7:=>D =:<6 E96 ?6IE “|:DD:@?ix>A@DD:3=6” 7:=> 2?5 E96 “$A:56C\’6CD6” D6BF6=[ 3@E9 56=2J65 3J E96 DEC:<6D[ H@?’E >2<6 E96:C @C:8:?2= 52E6D]k^Am

kAm~G6C2== E:4<6E D2=6D :? &]$]2?5 r2?25:2? E962E6CD 7@C a_ab 2C6 6IA64E65 E@ C6249 23@FE Sh 3:==:@?[ 244@C5:?8 E@ r@>D4@C6[ 2? :>AC@G6>6?E @7 23@FE a_T 7C@> a_aa] %96 :?5FDECJ :D DE:== ECJ:?8 E@ C682:? :ED AC6\A2?56>:4 7@@E:?8[ H96? E:4<6E D2=6D C68F=2C=J DFCA2DD65 S“ 3:==:@?] ~FEAFE @7 H:56\C6=62D6D 😕 a_ab WggX DE:== EC2:=65 E9@D6 😕 a_`h W`_gX 3J `g]dT]k^Am

kAmw@==JH@@5 😀 DE:== 4@2I:?8 >@G:68@6CD 324< E@ E962E6CD — D@>6E9:?8″q2C3:6[” “~AA6?96:>6C” 2?5 “|2C:@” H6?E 2 =@?8 H2J E@ 96=A:?8]k^Am

kAm”xE C6:?7@C465 D@>6E9:?8 E92E H6’G6<6 8@:?8 E@ E96 D92C65 6IA6C:6?46 @FE @7 E96 9@>6[” D2JD y677C6J v@=5DE6:?[ 5:DEC:3FE:@? 49:67 7@C (2C?6C qC@D] “%96J =@G6 36:?8 6?E6CE2:?65]|@G:6D 2C6 2 8@@5 7:?2?4:2= AC@A@D:E:@? 2?5 42? ​​​​3C:? 8:? 2>2DD 2F5:6?46]”k^Am

kAm”xE AC@323=J DE2CE65 H:E9 ‘|2C:@’ =2DE pac:=[” 255D v@=5DE6:?] “xE9:?< E92E D9@H65 2F5:6?46D 282:? E92E E962E6CD 2C6 2 7F? A=246 E@ 36 E@]p?5 :E D9@H65 DEF5:@D 2?5 4@?E6?E 4C62E@CDi &A J@FC 82>6]”k^Am

See also  'The Book of Clarence' mang đến cho các bộ phim kinh thánh một khuynh hướng hiện đại

kAmx7 a_ab 😀 2?J 8F:56[ 9:ED H:== 4@>6 7C@> :?4C62D:?8=J F?AC65:4E23=6 A=246D]k^Am

kAm%92E H2D E96 42D6 H:E9 k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^E2J=@C\DH:7E\6C2D\E@FC\>@G:6\C6G: 6H\a7c_h4ebg5a2h62gaf7fa4e`3e3_5e_2Qm“%2J=@C $H:7Ei %96 tC2D %@FC[”k^2m 2 7:=> C6=62D65 ;FDE EH@ >@?E9D 27E6C $H:7E’D C64@C565 4@?46CED 😕 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^E2J=@C\DH:7E\6C2D\4@?46CE\7:=>D\2agc2_cdhe4e3f`3b56f2h347h4gb3f3Qm2 7:CDE\@7\:ED\<:?5 5 :12月:3FE:@? 562= H:E9 p|r %962EC6Dk^2m]xE 8C@DD65 Sad_ >:==:@?H@C=5H:56[ 2?5 H2D 7@==@H65 3J E96 D:>:=2C=J C6=62D65 “#6?2:DD2?46i p u:=> 3J q6J@?4é[” k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^36J@?46\3@I\@77:46\h6a3fa6gf`e_7gh647f7b65acg7c_cbbQm2?@E96C }@]` 563FE]k^2mk^Am

kAm|@C6 DFCAC:D:?8 H2D “$@F?5 @7 uC665@>[” 2 S`d >:==:@? 7:=> 7C@> E96 :?56A6?56?E p?86= $EF5:@D[ H9:49 >2E4965 $H:7E H:E9 Sad_ >:==:@? H@C=5H:56] xE H2D C6=62D65 H:E9 2 F?:BF6 “A2J :E 7@CH2C5” AC@8C2> E92E 2==@H65 A6@A=6 E@ 5@?2E6 E:4<6ED]k^ Đúng

kAmv@:?8 :?E@ a_ab[ ?@ @?6 H2D 36EE:?8 “$@F?5 @7 uC665@>” H@F=5 @FE8C@DD “%96 |2CG6=D” @C E92E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^7:G6\?:89ED\2E\7C655JD\3@I\@77:46\5534b4762f_“_6ha7dg2c6236`6g5ahQm″u:G6}:89ED 2E uC655JVDQk^2m H@ F=5 92G6 2 3:886C @A6??:?8 H66<6?5 E92? k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^3@I\@77:46\:?5:2?2\;@?6D\3a6c_c_`bb5c7627hf264eddaf6a2647Qm″x?5:2? 2 y@?6D 2?5 E96 s: 2= ​​​​@7 s6DE:?J]”k^2mk^Am

kAm“%96C6 2C6 8@:?8 E@ 36 6I2>A=6D @7 3:8\3F586E[ EC25:E:@?2= 3=@4<3FDE6CD E92E 5@ H6==[” D2JD s6C82C2365:2?] “qFE 7@C 6G6CJ @?6 @7 E9@D6[ E96C6 92G6 366? EH@ E92E 72:=65] P? 2F5:6?46 E92E’D 7:?5:?8 2 =@E @7 :?E6C6DE:?8 >2E6C:2= @? DEC62>:?8 😀 364@>:?8 >@C6 @A6? E@7:=>D =:<6 'v@5K:==2 |:?FD ~?6[’ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^6?E6CE2:?>6?E\:?5:2\c5_c3e5_ba42374h`3e5_363eeca4`67Qmx?5:2? 4:?6>2k^2m[ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^3@I\@77:46\92J2@\>:J2K2<:\3@J\96C@?\8@5K:==2\g``dg7356fcdde22f255b36c7dhc7c4eQmy2A2?6D6 2?:>6k^2m]%96C6’D 2 D9:7E 😕 2F5:6?46 E2DE6 2?5 DEF5:@D ?665 E@86E 2 92?5=6 @? E9:D]”k^Am

kAm%92E A@D6D 2D >F49 @7 2 492==6?86 2D 2? @AA@CEF?:EJ E@ DEF5:@D]x7 >@C6\@7\E96\D2>6 ?@ =@?86C 92D BF:E6 E96 D2>6 2AA62= 7@C >@G: 68@6CD[ 2? :?5FDECJ E92E 7@C J62CD 92D 56A6?565 @? D6BF6=D[ AC6BF6=D[ C63@@ED 2?5 C6>2<6D E@ >2<6 FA E96 3F=< @7 :ED AC@7:ED >2J C6BF:C6 ?6H 4C62E:G:EJ]k^Am

kAm%96 (6DE6C?5:5?VE G2?:D9 2== 2E @?46]p7E6C EH@ 564256D @7 F3:BF:EJ[ :E 3682? 8@:?8 @FE @7 DEJ=6 😕 E96 `he_D] p?5 E96 (6DE6C?[ @7 4@FCD6[ 4@?E:?F6D E@ 36 C:49 E6CC:E@CJ 7@C 7:=>>2<6CD] %9:D J62C[ g`\J62C\@=5 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^>2CE:?\D4@CD6D6\<:==6CD\@7\7=@H6C\>@@?\`e`f2e`f6bc`5ddg4`5ege_bch37a44hQm|2CE 😕 $4@CD6D6k^2m >256 9:D 7:CDE (6DE6C? 😕 “z:==6CD @7 E96 u=@H6C | @@?[Q E96 E9C66\9@FC\A=FD Sa__ >:==:@? 6A:4 7C@> pAA=6 $EF5:@D]k^Am

kAm%96 DFA6C96C@ >@G:6[ =:<6H:D6[ H@?VE 6G6C 5:6] qFE :ED 96J52J >:89E 92G6 C624965 :ED k2 9C67lQ9EEADi^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^_2fa6_d74c_6c_e42_f_fh234aach2f4Qm6?582>6]k^2mk^Am

k9C^m

kAmu@==@Hp! u:=> (C:E6C y2<6 r@J=6 2Ei k2 9C67lQ9EEAi^^EH:EE6C]4@>^;2<64@J=6p!Qm9EEAi^^EH:EE6C]4@>^; 2<64@J=6p!k^2mk^Am

Bản quyền 2023 của Associated Press. Đã đăng ký Bản quyền. Tài liệu này không được xuất bản, phát sóng, viết lại hoặc phân phối lại mà không được phép.

[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *